Наша діяльність

Історія медичного інституту

Сумський медичний інститут (раніше медичний факультет Сумського державного університету) — вищий навчальний заклад медичного спрямування, структурний підрозділ Сумського державного університету.

Сумський медичний інститут був заснований 1992 року як медичний факультет Сумського державного університету. У витоків інституту стояли такі науковці і педагоги, як проф. Маркевич В.Е., проф. Каплін М.М., проф. Кононенко М.Г. Інститут має два факультети: медичний і післядипломної медичної освіти, у складі яких функціонують 16 кафедр медичного профілю та 8 загальноосвітнього.

З 2006 року медичний інститут здійснює підготовку зі спеціальності “Лікувальна справа”, підготовку лікарів-інтернів зі спеціальностей "Терапія", "Хірургія","Загальна практика-сімейна медицина",""Акушерство та гінекологія","Інфекційні хвороби", "Педіатрія", з наступною спеціалізацією.

багатьма показниками діяльності в рейтингах МОЗ України та МОН України інститут упродовж багатьох років займає провідні місця. В 2008 році в інституті навчалося близько 1500 студентів, причому з кожним роком ця кількість зростає. При інституті діє аспірантура з ряду спеціальностей, розвиваються наукові школи з напрямків педіатрія, фізіологія та патологічна фізіологія, пульмонологія, терапія, нормальна та патологічна анатомія. За час існування закладу підготовлено 24 кандидати та 6 докторів медичних наук.

В 2011 році при інституті було відкрито найсучаснішу лабораторію молекулярних досліджень (керівник доцент Гарбузова В.Ю). З 2007 року в закладі щорічно проводяться наукові читання присвячені пам'яті видатного українського патофізіолога, чл.-кор. АН СРСР Зайка М.Н. В 2003 році проф. Атамана О.В. було нагороджено премією ім. Богомольця НАН України.

Наукову роботу інституту очолює доктор медичних наук Погорєлов М.В. Деканатом здійснюється цілеспрямована робота з підготовки кадрового резерву з числа кращих випускників, які зарекомендували себе здатними до наукової роботи в студентські роки та пройшли навчання в магістратурі, аспірантурі. При інституті функціонує низка студентських наукових гуртків, велика увага приділяється використанню іноземних мов як при роботі з літературою, так і при підготовці самих робіт.

З 1999 року на факультеті створено 5 секцій науково-методичної комісії. Зараз їх очолюють: проф. О.В.Атаман (секція соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін), проф. В.Ф.Орловський (секція клінічних дисциплін), проф. А.М.Романюк (секція організаційної забезпеченості навчального процесу), доц. С.І.Сміян (секція змісту навчання та структурно-логічної організації навчального процесу), д.мед.н. Л.Н.Приступа (секція контролю методичної забезпеченості навчального процесу). Починаючи з 2005 року, навчання в інституті на лікувальному факультеті ведеться по болонській системі. Професори Атаман О.В., Чемич М.Д., Романюк А.М. є авторами підручників із відповідних спеціальностей, рекомендованих МОЗ та МОН України для впровадження в навчальний процес як основних.

Велика увага приділяється лікувальній роботі. Усі клінічні кафедри розміщені в провідних лікувально-профілактичних закладах обласного центру, яким Наказом Міністерства охорони здоров'я та розпорядженням Голови обласної державної адміністрації надано статус клінічних. З 1992 лікарі цих закладів мають змогу отримати консультацію висококваліфікованих спеціалістів. Неоціненною є робота викладачів і студентів медінституту СумДУ під час епідемії грипу Н1/N1 (2009 р.)

На теренах інституту функціонує студентське наукове товариство, його активісти стояли у витоків створення Асоціації студентських наукових товариств вищих медичних навчальних закладів України. Завдяки політиці керівництва Сумського державного університету, студенти мають можливість командируватися та брати участь у наукових конференціях та семінарах в Україні та зарубіжжі, їхні роботи неодноразово публікувалися в престижних наукових журналах. Щороку в 20-х числах березня в медичному інституті під керівництвом проф. Погорелова М.В. проходить міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених.

Співробітниками закладу регулярно проводиться рецензування медичної документації, розбір складних і летальних випадків, оцінка якості лікувального процесу. З 2008 року лікарі області мають можливість проходити курси підвищення кваліфікації на базі СумДУ. Медичним інститутом організовуються і проводяться конференції з "Патологічної анатомії", "Внутрішньої медицини", "Педіатрії".

В моменту першого випуску іноземних спеціалістів й дотепер медичним інститутом підготовлено більше 500 іноземних фахівців. Випускники медичного інституту працюють в різних куточках світу за різноманітними медичними спеціальностями, в тому числі в Канаді, Франції, Ізраїлі. Багато іноземних випускників виконують миротворчу місію у складі контингенту ООН в країнах Африки. Закінчили аспірантуру в медичному інституті, захистили свої наукові роботи та отримали вчене звання доктора філософії в галузі медицини Ваел Мухейсин, Муат Алавнех, Самір Пандан і Аббас Катарнех.

З досвідом роботи університету за останні роки неодноразово знайомилися Президент України та Прем'єр міністр України, Голова Верховної Ради України, міністри освіти і охорони здоров'я, президент АМН України, Голова комісії Верховної ради України з питань охорони здоров'я.

AddThis Social Bookmark Button