Наша діяльність

Аспірантура

Нормативна база з біоетики

Посилання на нормативні документи в галузі біомедичної етики

GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE

GOOD MEDICAL PRACTICE

GOOD LABORATORY PRACTICE

Загальна декларація про біоетику та права людини (Париж, 24 липня 2005)

Конвенція про права дитини

Закон України «Про лікарські засоби»

Наказ МОН № 249 «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах»

Європейська конвенція про захист хребетних тварин (Стразбург, 1986)

DIRECTIVE 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes (92.pdf)

DIRECTIVE 95/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 1995

DIRECTIVE 2004/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 March 2004

DIRECTIVE 2006/25/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2006

DIRECTIVE 2010/63/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010

Convention ob the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (1972)

World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (2013)

Regulation (EU) № 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014

WHO Laboratory biosecurity guidance, September 2006 

Список медичних журналів, що реферуються базою даних Scopus

Шановні науковці! Вашій увазі пропонуються переліки журналів за окремими медичними спеціальностями, що реферуються науковометричною базою даних Scopus. Сподіваємося, що підготовлений матеріал допоможе представити результати досліджень співробітників СумДУ на високому міжнародному рівні, серед кіл авторитетних спеціалістів.

МОРФОЛОГІЯ

ФІЗІОЛОГІЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

ПАТОЛОГІЯ

МІКРОБІОЛОГІЯ

ГІГІЄНА

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

БІОХІМІЯ

ОНКОЛОГІЯ

ХІРУРГІЯ

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

ТРАВМАТОЛОГІЯ

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

КАРДІОЛОГІЯ

РЕВМАТОЛОГІЯ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

ПЕДІАТРІЯ

Комісія з перевірки первинної документації наукових досліджень

З метою удосконалення процедури експертизи дисертаційних робіт та НДР, які виконані аспірантами, здобувачами, докторантами, науковими та науково-педагогічними працівниками на кафедрах медичного інституту створено постійно діючу комісію з перевірки первинної документації наукових досліджень.

Склад комісії можна переглянути за посиланням (склад комісії).

Для отримання акта перевірки первинної документації необхідно надати голові комісії (проф. В.З. Сікора) наступні документи:

1.1.1.     заяву встановленої форми (додаток №2)

1.1.2.     перелік первинної документації, яка надається на експертизу (у довільній формі)

1.1.3.     розширену анотацію наукової роботи із зазначенням всіх об'єктів і методик дослідження та отриманих висновків (у довільній формі із зазначенням мети, завдань та об’єкту дослідження а також опису методик дослідження)

1.1.4.     перелік обладнання, яке використовувалося в дослідженні (додаток 3)

1.1.5.     перелік засобів вимірювальної техніки, використаних при виконанні дослідження (додаток 4)

1.1.6.     експертний висновок метрологічного забезпечення (додаток 5)

Голова призначає 2 експертів з числа членів Комісії чи науково-педагогічних працівників медичного інституту, які протягом 2 тижнів повинні перевірити первинну документацію виконавця дисертаційної роботи (НДР) та надати висновок щодо якості оформлення первинних документів та їх наявності в обсязі, що відповідає завданням та обсягу проведених досліджень.

Щомісяця голова Комісії проводить загальне засідання, на якому заслуховуються висновки експертів щодо проведення перевірки первинної документації та приймається рішення. На засіданні має бути присутнім виконавець дисертаційної роботи (НДР) та керівник (консультант) – за згодою.

Про дату та час засідання комісії буде повідомлено особисто здобувачеві та його керівнику (консультанту).

За результатами розгляду первинної документації секретар Комісії готує акт перевірки первинної документації в якому міститься перелік первинної документації з виконаної дисертаційної роботи (НДР) та її відповідність завданням і обсягу проведеного дослідження.Висновок візує голова Комісії та секретар, затверджує – директор медичного інституту. Висновок надається виконавцю не пізніше 1 тижня після засідання комісії.

Розпорядження №135 від 14.05.2014 "Про створення комісії з перевірки первинної документації наукових досліджень"

Розпорядження №154 від 05.06.2014 "Про призначення відповідального за метрологічне забезпечення наукових досліджень та зміну форм документів"

 

Дочірні категорії