Наша діяльність

Аспірантура

Консультативна допомога лікарям-практикам

Профилакторий университетУ складі медичного інституту станом на 2013-14 навчальний рік функціонує одинадцять клінічних кафедр: педіатрії з курсом медичної генетики; педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекційних хвороб; загальної хірургії з курсами радіології, радіаційної медицини та фтизіатрії; хірургії з дитячою хірургією з курсом онкології; інфекційних хвороб і епідеміології з курсом мікробіології, вірусології та імунології; внутрішньої медицини з курсом пропедевтики; акушерства і гінекології; ортопедії і травматології з курсами анестезіології та інтенсивної терапії, урології, отоларингології, невідкладних станів, офтальмології; нейрохірургії, неврології з курсами психіатрії, наркології, дерматовенерології, професійних хвороб, клінічної імунології, алергології; сімейної медицини з курсами пропедевтики внутрішніх хвороб та ендокринології; патоморфології з курсами судової медицини, гістології, цитології та ембріології.

Усі клінічні кафедри розміщені в провідних лікувально-профілактичних закладах обласного центру, яким Наказом Міністерства охорони здоров'я та розпорядженням Голови обласної державної адміністрації надано статус клінічних. Клінічними є обласні - для дорослих, дитяча, інфекційна, диспансер радіаційного захисту населення, госпіталь для ІВВв, центр акушерства, гінекології та репродуктології, онкологічний диспансер, протитуберкульозний диспансер, шкірно-венерологічний диспансер, психоневрологічний диспансер, лікувально-фізкультурний диспансер; міські лікарні № 1, № 4, № 5, дитяча, сумарний ліжковий фонд яких складає близько 4000.

Медицинский институтКлінічні заклади оснащені сучасною апаратурою: комп'ютерним томографом, стаціонарними барокамерами, біохімічними аналізаторами, апаратами для екстракорпоральної детоксикації, штучної вентиляції легень, кардіомоніторами, рентгенологічною та ендоскопічною апаратурою, апаратами ультразвукової діагностики, апаратами штучної нирки та іншими. У своїй роботі професорсько-викладацький склад інституту використовує найсучасніші апарати ультразвукової діагностики, енцефалографи, доплерографи, біохімічні, клінічні та імуноферментні аналізатори, кардіотонографи та ряд інших приладів.

Колективами клінік розроблено та впроваджується в життя ряд обласних програм, спрямованих на покращення діагностики, лікування, профілактики захворювань та зменшення шкоди від них. Серед них обласні програми: "Антигепатит", яка дозволяє більш ефективно проводити діагностику та лікування як гострих, так і хронічних гепатитів вірусної етіології; "Профілактика цереброваскулярних захворювань", згідно з якою проводиться вивчення етіології, факторів ризику та розробляються заходи щодо профілактики інсультів та реабілітації хворих. Викладачі приймають участь у реалізації державних та регіональних програм, таких як "Здоров'я нації", "Діти України", "Онкологія", "Цукровий діабет", "Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні" та інші..

На базі клінік працюють або планується відкриття обласних лікувально-діагностичних центрів: гепатологічного (клініка інфекційних хвороб), панкреогепатобіліарного (клініка хірургії), цереброваскуляторних захворювань (клініка неврології), шлунково-кишкових кровотеч і діабетичної ступні (клініка хірургії і терапії), психосоматичної патології (клініка психіатрії) та інші.

Професорами та доцентами проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми у поліклініках та огляди хворих у стаціонарах майже всіх лікувальних закладів м. Суми. Асистенти та клінічні ординатори курують хворих у відділеннях, здійснюють нічні чергування.

Хірургами виконуються складні, а інколи й унікальні оперативні втручання при хірургічних та онкологічних захворюваннях. Вперше в місті Суми та області впроваджено в практику такі складні оперативні втручання, як евісцерація таза, панкреатодуоденальна резекція з приводу раку підшлункової залози, дренування грудного лімфатичного протоку та пупкової вени для проведення поліхіміотерапії, видалення пухлин передньої черевної стінки з пластикою дефекту шкіряно-м'язовим лоскутом на судинній ніжці, резекцію нижньої губи з резекцією нижньої щелепи та пластикою дефекту шкіряно-м'язовим лоскутом на судинній ніжці, плечелопаткову ампутацію, видалення пухлин середостіння стернальним доступом з пульмонектомією та геміперикардектомією, парастернальну лімфаден-ектомію з приводу раку молочної залози, видалення екстраабдомінального десмоїда шиї, пластику аутодермальним лоскутом та алопластику капроновою стінкою з приводу складних рецидивних післяопераційних вентральних гриж, органозберігаючі операції при травмах селезінки, правобічну та лівобічну гемігепатектомію, інтестиномезентерікоплікацію з приводу гострої та хронічної злукової хвороби з синдромом гострої кишкової непрохідності.

Впроваджено застосування розчину гіпохлориту натрію різної концентрації у хворих на гнійну інфекцію. Обґрунтована лікувально-діагностична тактика у хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку. Вперше в області на базі лор-клініки впроваджено ендоскопічні методи діагностики та оперування захворювань носа і приносових пазух. Удосконалено методики лікування пацієнтів на захворювання щитовидної залози в залежності від імунного статусу та інше.

Значно підвищився рівень надання екстреної та невідкладної допомоги хворим області із залученням доцентів та професорів. Питання виїздів лікарів-консультантів співробітників кафедр медичного інституту знаходиться на постійному контролі в управлінні охорони здоров'я.

Щорічно впроваджується в лікувально-діагностичний процес понад 100 нових методик, що дозволяє підвищити ефективність лікування та діагностики.

Здійснюється великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, конференціях , участь у роботі колегії при УОЗ та інше.

Ефективною та цікавою стала робота науково-медичних товариств: інфекціоністів, педіатрів, хірургів, терапевтів, неврологів, акушер-гінекологів, де головами є викладачі інституту. Частіше стали проводитись обласні науково-практичні конференції із виданням тез, запрошенням спеціалістів із інших навчальних закладів, провідних інститутів, фармацевтичних фірм.

Викладачами інституту проводиться широка санітарно-інформаційна робота серед населення області: публікації в засобах масової інформації, виступи на телебаченні та радіо. Запроваджено читання лекцій студентами старших курсів для учнів та студентів середніх навчальних закладів.

Великий обсяг лікувально-профілактичної роботи здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики, адже щорічно у цій роботі задіяні понад 20 викладачів. Базами літньої виробничої практики є клінічні лікувальні заклади міста Сум. Керівництво базами виробничої практики здійснюють висококваліфіковані фахівці. Розроблені програми практики для студентів усіх курсів з усіх дисциплін, єдиний щоденник виробничої практики, наскрізна програма практичних навичок. Студенти при проходженні практики показують якісні теоретичні, деонтологічні знання, схильність до практичного їх втілення.

Проводячи великий обсяг лікувально-профілактичної роботи, професорсько-викладацький склад медичного інституту не зупиняється на досягнутому, не самозаспокоюється, а, навпаки, намагається знайти нові форми, покращити ефективність лікування, діагностики та профілактики.

Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я