Наша діяльність

Факультет післядипломної медичної освіти

Факультет післядипломної медичної освіти (ФПМО) у складі медичного інституту Сумського державного університету створено 1 листопада 2006 року.

Керівництво ФПМО

В 2006 – 2008 рр. обов’язки декана ФПМО виконував доктор медичних наук, професор Чемич Микола Дмитрович.

Сьогодні роботою деканата керує заступник директора медичного інституту СумДУ з лікувальної роботи та післядипломної освіти Січненко Петро Іванович кандидат медичних наук, доцент.

Загальна інформація

Основною метою діяльності ФПМО є забезпечення потреб органів і установ охорони здоров’я регіону у висококваліфікованих фахівцях різних спеціальностей на основі формування безперервної післядипломної освіти, постійного підвищення кваліфікаційного рівня лікарів, який базується на системі державних стандартів.

Основними завданнями факультету в галузі освітньої діяльності є:

 • первинна спеціалізація випускників вищих медичних закладів освіти III і IV рівнів акредитації в інтернатурі;
 • отримання лікарями освітньо-кваліфікаційного рівня - магістрів медицини під час проходження інтернатури з певної спеціальності або після спеціалізації;
 • проведення циклів тематичного вдосконалення;
 • проведення передатестаційних циклів зі спеціальностей терапія та педіатрія;
 • підвищення кваліфікації лікарів шляхом навчання в клінічній ординатурі;
 • надання допомоги закладам охорони здоров’я у здійсненні заходів з безперервної післядипломної освіти.

Факультет післядипломної медичної освіти має у своєму складі підрозділи:

інтернатури і магістратури, який очолює заступник декана Мелеховець Оксана Костянтинівна, кандидат медичних наук, доцент;

підвищення кваліфікації фахівців, який очолює заступник декана Ситник Олександр Леонідович, кандидат медичних наук, доцент.

У штаті деканату провідний фахівець Яшукова Людмила Миколаївна та фахівець першої категорії Гримайло Стелла Миколаївна.

До складу ФПМО увійшли: кафедра сімейної медицини з курсом ендокринології (завідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Попов Сергій Віталійович) та кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсом дитячих інфекцій (завідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Сміян Олександр Іванович). Проводиться робота з організації третьої кафедри післядипломної освіти. У навчальному процесі на факультеті задіяні ще 12 кафедр медичного інституту.

Підготовка медичних фахівців на післядипломному етапі розпочалася в Сумському державному університеті з вересня 2003 року. Випускники вищих медичних закладів України, що отримали диплом лікаря, приступили до навчання в інтернатурі за спеціальностями: акушерство та гінекологія, внутрішні хвороби, загальна практика-сімейна медицина, інфекційні хвороби, педіатрія, радіологія, хірургія. Навчання на очному циклі забезпечується кафедрами медичного інституту СумДУ, на заочному – проводиться на затверджених базах обласних, районних та міських лікарень.

Одночасно з впровадженням інтернатури медичний інститут СумДУ отримав право на підготовку магістрів з перерахованих спеціальностей. Навчання в магістратурі проводиться під час проходження очного циклу інтернатури, подовженого на 3 місяці за рахунок скорочення заочного циклу. Вступ до магістратури відбувається на умовах конкурсу за спеціальністю інтернатури. Підготовка клінічних ординаторів здійснюється на умовах контракту за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, терапія, дерматовенерологія, загальна практика-сімейна медицина, інфекційні хвороби, неврологія, педіатрія, психіатрія, ортопедія і травматологія, онкологія, офтальмологія, патологічна анатомія, фтизіатрія, хірургія.

Післядипломна підготовка лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів та слухачів курсів підвищення кваліфікації забезпечується 12 кафедрами, на яких навчання проводиться за 7 основними спеціальностями та 93 суміжними циклами.

На факультеті налагоджено видання методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів для лікарів-курсантів, інтернів та магістрів.

ФПМО курує 15 баз стажування інтернів. Усі вони відповідають профілю підготовки фахівців.

З 2009 року розпочато підготовку лікарів-спеціалістів на курсах тематичного удосконалення в Регіональному науково - навчальний центрі ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії.

Лікарі, що потребують проживання у гуртожитку під час проходження навчання, стовідсотково забезпечуються місцями.

Для вступу на навчання в інтернатурі зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, внутрішні хвороби, педіатрія, інфекційні хвороби, радіологія, акушерство та гінекологія, хірургія необхідно до першого серпня надати в деканат ФПМО наступні документи:

 • копію диплому про вищу освіту;
 • копію сертифікату Крок-2;
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • путівку УОЗ та відрядження (для бюджетної форми навчання) або угоду з СумДУ (для контрактної форми навчання).

Для вступу на навчання в магістратуру зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, внутрішні хвороби, педіатрія, інфекційні хвороби, радіологія, акушерство та гінекологія, хірургія необхідно до першого вересня надати в деканат ФПМО наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • рекомендацію Вченої ради до наукової роботи;
 • перелік та копії друкованих робіт;
 • копію диплому про вищу освіту;
 • анотацію на наукову роботу за підписом наукового керівника.

Для вступу на навчання в клінічній ординатурі зі спеціальностей: педіатрія, акушерство і гінекологія, хірургія, терапія, загальна практика-сімейна медицина, неврологія, інфекційні хвороби, дерматовенерологія, анестезіологія, психіатрія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, патологічна анатомія, онкологія, фтизіатрія до першого липня надати в деканат ФПМО наступні документи:

 • особисто заповнений листок з обліку кадрів;
 • копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста "лікар";
 • копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
 • витяг із трудової книжки;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
 • виписку із протоколу засідання вченої ради вищого закладу освіти чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).

Для проходження курсів підвищення кваліфікації зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, внутрішні хвороби, педіатрія, інфекційні хвороби, радіологія, акушерство та гінекологія, хірургія необхідно згідно плану проведення курсів надати в деканат ФПМО наступні документи:

 • путівку УОЗ або угоду з СумДУ для лікарів приватної практики;
 • посвідчення про відрядження;
 • ксерокопію паспорта та шлюбного свідоцтва, якщо в дипломі та паспорті різні прізвища;
 • копію диплому про вищу освіту;
 • копію посвідчення про закінчення інтернатури, циклів спеціалізації;
 • копію посвідчення про категорію;
 • особисту медичну книжку (картку) з відміткою про проходження флюрографії.

Для проходження передатестаційних циклів зі спеціальностей: терапія, педіатрія необхідно згідно плану проведення курсів надати в деканат ФПМО наступні документи:

 • путівку УОЗ або угоду з СумДУ для лікарів приватної практики;
 • копію трудової книжки;
 • посвідчення про відрядження;
 • ксерокопію паспорта та шлюбного свідоцтва, якщо в дипломі та паспорті різні прізвища;
 • копію диплому про вищу освіту;
 • копію посвідчення про закінчення інтернатури, циклів спеціалізації;
 • копію посвідчення про категорію;
 • особисту медичну книжку (картку) з відміткою про проходження флюорографії;
 • гарантійний лист про оплату або заяву на індивідуальний контракт.

Проводиться робота по ліцензуванню в 2013 році підготовки лікарів на передатестаційному циклі зі спеціальності «Акушерство і гінекологія», проведення курсів спеціалізації  «Загальна практика-сімейна медицина», галузі знань 1201 «Медицина», збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців в клінічній ординатурі з 30 до 50 осіб та в магістратурі 8.12010001 «Лікувальна справа» з 30 до 50 осіб.

Контактна інформація:

Адреса: 40007, м. Суми, вул. Санаторна, 31
Телефон:
(+38-0542) 66-09-49
E-mail:
info@fpmo.sumdu.edu.ua

AddThis Social Bookmark Button