Наша діяльність

Норми і принципи медичної деонтології

Етико-деонтологічним проблемам лікарської практики в медичному інституті СумДУ приділяється велика увага. Вони розглядаються на засіданнях клінік лікарень, медичних нарадах, лікарняних та наукових конференціях, висвітлені в роботах, що стосуються цих питань у різних областях клінічної медицини.

Велике значення надається питанням етики та деонтології в науково-дослідній роботі, при використанні медичної техніки, лікарських препаратів, а також при розробці навчальних програм. Особлива увага приділяється роботі по попередженню правопорушень у медичній сфері та профілактиці ятрогенних захворювань. У медичному інституті застосовуються інноваційні підходи у викладанні деонтології для студентів, що проходять навчання на клінічних кафедрах, при підготовці лікарів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Медична деонтологія охоплює різні аспекти лікарської діяльності. Це, перш за все, відносини медичних працівників з хворим та його родичами, колегами, середнім та молодшим медичним персоналом; це питання наукової організації праці, раціональних методів дослідження і лікування. Перелічені питання є загальними для всіх клінічних дисциплін, кожна з яких має специфічні, притаманні тільки їй деонтологічні особливості.

При викладанні клінічних дисциплін у медичному інституті акцент робиться на вихованні високого почуття відповідальності перед людиною і суспільством, уважного і дбайливого ставлення до хворого, необхідності дотримання лікарської таємниці та загальнолюдських моральних якостей, якими повинен володіти лікар.

Основні принципи медичної деонтології викладені у ряді державних та міжнародних нормативних документів.

Клятва лікаря України (1992 р.)

Етичний кодекс лікаря України (2009 р.)

Міжнародний кодекс медичної етики (1949 р., доповнення 1983 р.)

Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнтів (1994 р.)

Женевська декларація Всесвітньої медичної асоціації (1948 р.)

Принципи надання медичної допомоги в будь-якій національній системі охорони здоров'я (1983 р.)

Лісабонська декларація відносно прав пацієнта (1981 р.)

Мадридська декларація відносно професіональної автономії лікарів і самоуправління (1987 р.)

Положення про захист прав і конфіденційності пацієнта (1993 р.)

Клятва лікаря України

AddThis Social Bookmark Button