Наша діяльність

Кредитно-модульна система

Кредитно-модульна система контролю та оцінювання базується на модульній побудові навчального процесу, систематичному поточному контролі і накопиченні рейтингових балів за різнопланову навчально-пізнавальну діяльність у періоді навчання. Організація кредитно-модульної системи побудована на розподілі навчального матеріалу з дисципліни у всіх його складових на модулі.

Оцінювання здійснюється за кожною складовою навчальної діяльності шляхом визначення рейтингової оцінки. Сума рейтингових оцінок з дисципліни за різні види і періоди навчальної роботи та заохочувальні бали визначають рейтинг з дисципліни - кількісну оцінку за багатобальною шкалою рівня засвоєння дисципліни та якості поточної навчальної діяльності.

Розподіл рейтингових балів (шкали оцінювання) за видами навчальної діяльності та контрольними заходами здійснюється провідним викладачем (лектором) дисципліни відповідно до вагомості цих складових у навчальному процесі та залежно від змісту конкретної навчальної дисципліни і методики її викладання.

За результатами семестрової атестації студентів з навчальних дисциплін директор медичного інституту приймає рішення стосовно подальшої навчальної діяльності студента (переведення на наступний курс, відрахування тощо) відповідно про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ МОН України від 02.03.1993 №161).

Детальніше: Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція)

Додатки до положення:

Додаток до Положення №1Додаток до положення №2Додаток до положення №3Додаток до положення №4Додаток до положення №5

Додатково: Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ МОН України від 02.03.1993 №161)

Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Наказ МОН від 23.01.2004 №48)

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України (Наказ МОН від 23.01.2004 №49)

Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу  (Наказ МОН від 20.10.2004 №812)

Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Наказ МОН від 30.12.2005 №774)

Про утворення Міжвідомчої комісії з підтримки Болонського процесу в Україні (Постанова Кабінету міністрів України від 1.02.2006 №82)

Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах (Лист МОН від 26.02.2010 №1/9-119)

AddThis Social Bookmark Button