Наша діяльність

Питання виробничої практики

Виробнича практика студентів є невід’ємною частиною навчального процесу, яка забезпечує узагальнення та удосконалення теоретичних знань, а також розвиває здатність застосування їх на практиці. Крім того студенти опановують оформлення медичної документації, основні правила деонтології та медичної етики, поводження у трудовому колективі.

Виробнича практика проводиться на клінічних базах провідних лікувально-профілактичних закладів міста Суми, з якими укладені договори про співпрацю. Студенти також можуть самостійно після погодження з відповідними кафедрами та деканатом медичного інституту підбирати для себе місце проходження практики, за умов його відповідності вимогам.

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть бути розташовані як на території країн-замовників на спеціалістів, так і в межах України. Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони складають звіт в порядку, встановленому кафедрою, предметною (цикловою) комісією.

До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі, які консультують студентів щодо користування та оформлення необхідної документації (робоча програма, план-графік, щоденник практики), роз’яснюють правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, а також відповідальність за виконану роботу.

Після закінчення терміну практики студенти комісії надають письмовий звіт про виконання програми виробничої практики та складають підсумковий залік. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією.

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів

Графік проходження виробничої практики у 2017 році

Програма проходження практики студентами 4 курсу

Програма проходження практики студентами 5 курсу

AddThis Social Bookmark Button